Termenii si conditiile generale de rezervare si achizitionare a serviciilor turistice oferite de societatea Instant Group S.R.L.

Preambul

Prezentul contract reglementează termenii și condițiile generale privind rezervarea și achiziționarea serviciilor turistice oferite de către societatea Instant Group S.R.L. (în continuare denumite „T.C.G.”), societate românească, având sediul social în Hotel SAMAA, Str. Blvd. Ion Mihalache, nr 319C, sector:1 , Bucuresti, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/10375/2002, având CUI RO 12146132, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (în continuare denumită „Hotelul”) aplicabile tuturor clienților persoane fizice sau juridice;

Clauzele prevăzute în T.C.G. nu aduc atingere drepturilor părților de a conveni asupra unor Condiții Particulare (specifice) în funcție de negocierea părților și de nevoile specifice ale fiecărui client în parte.

În caz de contradicție între clauzele existente in T.C.G. si Condițiile Particulare vor prevala cele existente in Condițiile Particulare.

Prin efectuarea unei rezervări sau prin cazarea (check-in) la oricare dintre unitățile de cazare aparținând prestatorului de servicii hoteliere Instant Group S.R.L. clientul își dă expres acceptul cu privire la T.C.G.

Clauzele T.G.C. sunt întocmite cu respectarea OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

Tarife

Toate tarifele afișate sunt tarife de cazare în regim de ocupare single sau dubla.

Toate tarifele sunt exprimate pe noapte si includ mic dejun si TVA (9%). Tarifele include si taxa hotelieră.

Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorările de tarife neafectând rezervările deja confirmate.

Majorarea taxelor și impozitelor (T.V.A., taxă hotelieră, etc.) sau introducerea unor noi taxe și impozite va avea drept efect modificarea atât a tarifelor cât și a rezervărilor deja confirmate.

Efectuarea rezervărilor

Sunt considerate rezervări:

-orice comandă transmisă prin orice modalitate Hotelului cu condiția confirmării către Hotel de la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

-orice comandă transmisă prin intermediul platformei de rezervări online din cadru site-ului www.hotelsamaa.ro;

Garantarea si plata rezervărilor

Rezervările sunt considerate garantate la momentul confirmării plații.

Plata serviciilor turistice rezervate se poate face prin carte de credit sau prin plata facturii proforme emise de Hotel cu ordin de plata sau transfer bancar.

In cazul rezervărilor efectuate prin platforma de rezervări online de pe site-ul hotelului :

- garantarea rezervării de către client se poate face prin carte de debit/credit, după verificarea automata a datelor de card introduse în formularul de rezervare, cu reținerea sumei echivalenta a intregului sejur și primirea din partea Hotelului a confirmării de rezervare emisa automat (in timp real);

- garantarea rezervării de către client se poate face prin plata primei nopți de cazare în contul bancar prin ordin de plata sau transfer bancar al Hotelului, în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data confirmării rezervării, în caz contrar, rezervarea se va anula automat. Contul bancar al societatii este RO87 BREL 0002 0006 9108 0102 deschis la Banca LIBRA BANK.

Restul de plată aferent sejurului se achita la momentul sosirii, prin numerar sau cu card bancar (debit/credit; Visa sau Mastercard).

Clientul are obligația să verifice detaliile din factură înainte de a achita contravaloarea serviciilor. Efectuarea plății de către client are valoarea unei confirmării exprese a facturii fiscale, iar eventualele solicitări ulterioare de modificare nu vor fi luate în considerare de către Hotel.

Anulari / neprezentări / penalizări

Anularea unei rezervări se poate face fără a implica penalități cu cel mult 7 zile înainte de data începerii sejurului in cazul in care s-a facut rezervarea prin tarif sandard.

In cazul platilor integrale prin site-ul propriu de plati on-line, nu se poate returna suma de bani achitata in avans, aceasta fiind nerambursabila.

Anularea unei rezervări ferme în mai puțin de 7 zile până la data de începerii sejurului, atrage o penalitate echivalentă cu întreaga valoare a serviciilor aferente primei nopți de cazare.

Neprezentare (no-show sau rezervare neonorata) reprezintă rezervarea confirmată și neanulata în urma căreia clientul nu a ajuns la hotel la data stabilită. În cazul neprezentării clientului in hotel, suma achitată în avans se reține integral.

În cazul reducerilor de sejur anunțate de către clienți in timpul șederii, Hotelul își rezerva dreptul de a reține cu titlul de daune-interese a valorii serviciilor neconsumate, in baza evaluării punctuale a fiecărei situații.

Sosire și plecare

Cazarea se face începând cu ora 14.00 iar eliberarea camerelor se face până cel târziu la ora 12:00.

La solicitarea clienților și când Hotelul dispune de spații, se poate depăși ora de eliberare a camerei cu cel mult 4 ore peste ora 12.00, contracost (50% din valoarea unei nopți de cazare fără mic dejun din tariful afișat la recepție).

Bagajele pot fi păstrate la camera de bagaje timp de cel mult 24 de ore, fără plată.

Cazarea se face pe baza actului de identitate (carte identitate, pașaport, certificat de naștere în cazul copiilor) și copie a confirmării rezervării sau a facturii de avans emisă de Hotel.

Alocarea camerelor se face în funcție de disponibilitatea hotelului din ziua cazării. Din acest motiv nu se poate garanta o camera pe un anumit etaj, camere alăturate sau situate într-un anumit sector. Solicitările de acest gen sunt considerate preferințe ale turiștilor pe care Hotelul încearcă să le satisfacă în limita disponibilităților.

Parcarea este publica si gratuita in limita locurilor disponibile.

Micul dejun tip bufet se servește zilnic intre orele 7.00-10.00.        

Este strict interzisa introducerea în hotel de alimente sau băuturi din incinta restaurantului.

Este strict interzis accesul în hotel sau restaurant cu alimente și băuturi din exterior.

Fumatul:

Fumatul este interzis în incinta hotelului, exceptând balcoanele camerelor și spațiile exterioare ale hotelului amenajate/ dotate cu scrumiere.

Hotelul își rezervă dreptul de a-i evacua pe clienții care nu respectă această obligație și de a le anula rezervarea.

Animalele de companie

Este interzis accesul cu animalele de companie în incinta hotelului. Hotelul are dreptul să refuze cazarea clienților însoțiți de animale de companie sub sancțiunea anulării rezervării și a plății unei penalități echivalente cu întreaga valoare a serviciilor aferente primei nopți de cazare.

Protecția datelor personale:

Hotelul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor clienților. Datele cu caracter personal colectate cu ocazia efectuării unei rezervări sau în vederea prestării serviciilor de turism și alimentație publică nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor in care Hotelul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date societatea Instant Group S.R.L. colectează și prelucrează datele personale ale clienților săi numai în scopul prestării serviciilor de turism și alimentație publică.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate, reprezentanții legali ai persoanei vizate, împuterniciții operatorului și altor companii din același grup cu operatorul.

Clientul are drept de acces la date, dreptul de intervenție și dreptul de opoziție asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispozițiile art.13, 14, 15 din Legea nr. 677/2001. Astfel, orice persoană își poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către societatea Instant Group S.R.L., la sediul său dinBucuresti, sector:1, Hotel SAMAA, Blvd. Ion Mihalache 319C, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cerere în care se vor menționa datele de identificare ale persoanei în cauză, inclusiv adresa de corespondență, precum și datele asupra cărora se solicită intervenția, motivul justificat și modul de intervenție. De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată și semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de către societatea Instant Group S.R.L. în scopul prestării serviciilor de turism și alimentație publică. Societatea Instant Group S.R.L., în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menționate anterior, va comunica în scris informațiile solicitate și, după caz, măsurile luate.

Protecția Mediului:

Lenjeria și prosoapele se schimbă la 3 zile de cazare sau la cererea clientului.

Pentru semnalarea schimbării lenjeriei sau prosoapelor oaspeții sunt rugați să le lase pe jos, în baie.

Siguranța:

Hotelul și spatiile publice sunt supravegheate prin sistem video.

Clienții au obligație de a solicita Hotelului păstrarea bunurilor de valoare (documente, bani, aparatură electronică sau alte asemenea obiecte de valoare).

Hotelul nu își asuma răspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incita hotelului, restaurantului, barului și parcare.

Obligațiile Hotelului

Hotelul are obligația de a asigura clienților spațiul de cazare rezervat împreună cu serviciile suplimentare la nivelul calitativ impus de Normele metodologice de clasificare.

În cazul în care, după începerea sejurului, o parte importantă din serviciile turistice comandate nu este realizată, Hotelul are următoarele obligații:

  1. a) să ofere clientului alternative corespunzătoare în vederea continuării sejurului, fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate şi cantitate;
  2. b) să restituie clientului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice, împreună cu potențialele penalizări survenite din cauza încetării sejurului;
  3. c) în cazul în care nu pot fi oferite clientului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure returnarea contravalorii serviciilor neprestate.

Hotelul este răspunzător pentru buna executare a obligațiilor față de clienți, cu excepția următoarelor cazuri:

  1. a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin T.C.G. se datorează clientului;
  2. b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui caz fortuit sau de forţă majoră, așa cum aceste cazuri sunt definite de Codul civil (spre exemplu dar fără a se limita la: modificări de orar sau de itinerariu, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

Obligațiile clientului

Clientul are obligație sa anunțe Hotelul prin telefon (0737.556.677) sau e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) în cazul in care in ziua de cazare sosește ulterior orelor 24.00, sub sancțiunea anulării rezervării și al reținerii cu titlu de daune-interese a sumelor plătite drept avans.

Clientul are obligația de a verifica la sosire lista de inventar a camerei pe care va trebui s-o predea in aceleași condiții la plecare, în caz contrar eventualele lipsuri sau degradări ale bunurilor din camera, vor fi suportate de acesta. In cazul in care la sosirea în cameră lista de inventar este diferită de obiectele de inventar prezente in camera, Clientul are obligația de a informa recepția referitor la acest aspect.

Clientul este răspunzător față de Hotel pentru daunele provocate, din culpă sau cu intenție, celorlalți clienți sau personalului, clădirilor, mobilierului și echipamentelor hotelului.

Este strict interzisă introducerea si folosirea în camerele Hotelului de aparatura electrocasnică (cafetieră, storcător de fructe, fier de calcat, fierbător, etc.).

Clientul este răspunzător pentru luarea la cunoștință si respectarea T.C.G. pe întreaga durata a șederii.

Conduita

Hotelul își rezerva dreptul de a refuza cazarea sau servirea în restaurant a clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii hotelului sau deranjează alți clienți.

Hotelul își rezerva dreptul de a-și selecta clientela.

Reclamații

Reclamațiile privind calitatea serviciilor turistice prestate se vor face pe loc, pe toată durata șederii turiștilor în Hotel. Reclamații ulterioare încheierii sejurului nu vor fi luate in considerare de către Hotel.

Reclamațiile privind prejudiciul cauzate prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client în hotel trebuie aduse la cunoștința hotelului în cel mult 24 de ore de la data la care s-a constatat fapta.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile si obligațiile părților prevăzute de T.C.G., precum si toate efectele juridice pe care le produc T.C.G. vor fi interpretate si guvernate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Toate litigiile născute din sau în legătura cu prestarea serviciilor ce formează obiectul T.C.G. vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente de la sediul societății Instant Group S.R.L.

Dispoziții finale

Hotelul are dreptul să modifice unilateral oricând T.C.G.

Modificarea T.C.G. va fi opozabilă clienților de la data la care le-a fost adusă la cunoștință prin orice mijloc (afișare, e-mail, etc.).

Modificarea T.C.G. nu va aduce atingere tarifelor în cazul rezervărilor deja confirmate.

Instant Group S.R.L.

prin administrator unic

Politica de plati

Platile se efectueaza cash sau card la receptia hotelului, in moneda romaneasca. Card-uri acceptate :

Visa card / Master card

Contravaloarea serviciilor suplimentare solicitate se achita dupa efectuarea prestatiei.

Plati on-line

Se achita un avans care reprezinta contravaloarea intregului sejur, dupa confirmarea rezervarii, in contul bancar al hotelului.